Projekty EU

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ KONKURS 6/1.1.1/2019 SZYBKA ŚCIEŻKA

Spółka KrioSystem realizuje projekt, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, pod nazwą „Opracowanie innowacyjnych zaworów kriogenicznych helowch”. Przedmiotem projektu jest stworzenie, na drodze eksperymentalnych prac rozwojowych, zaworów kriogenicznych o zredukowanych wymiarach przy docelowo niższych poziomach dopływów ciepła. Istotą koncepcji konstrukcji zaworów proponowanych w tym projekcie jest wykorzystanie wolnej przestrzeni horyzontalnej do zmniejszenia wymiaru wertykalnego.

Cel projektu: Zdobycie nowej wiedzy w zakresie opracowania oraz walidacja innowacyjnej konstrukcji zaworów kriogenicznych.

Planowane efekty: Innowacyjny zawór kriogeniczny przeznaczony do instalacji kriogenicznych helowych charakteryzujący się mniejszym niż dotychczasowe rozmiarem przy uzyskaniu niskich dopływów ciepła do części procesowej urządzenia oraz do przepływającego przez niego płynu.

Wartość projektu: 3 019 301,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 860 173,85 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

PROGRAM GO TO BRAND

Celem projektu jest prezentacja produktów marki Kriosystem. Są to działania, które mają przyczynić się do promocji marki za granicą, a tym samym do wzrostu przychodów ze sprzedaży. Pokazanie się z jak najlepszej strony może pomóc wielu klientom oraz kontrahentom w podjęciu decyzji o rozpoczęciu współpracy lub jej poszerzeniu, a co za tym idzie – przyczynić się do pozyskania nowych kontrahentów i zacieśnienia współpracy z obecnymi. Ponadto udział w tego typu wydarzeniach jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych między firmami z tej samej branży. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:

  • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport

  • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu

  • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwo w zakresie internacjonalizacji.

Wydatki ogółem: 265 600,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 265 600,00 PLN
Dofinansowanie: 199 200,00PLN