Ogólne Warunki Sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę KrioSystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również OWS, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą – włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi – i określają wzajemne relacje pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.kriosystem.com.pl.

4. Akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Kupującego następuje wprost poprzez złożenie stosownego oświadczenia w dowolnej formie. Ponadto Ogólne Warunki sprzedaży uznaje się za zaakceptowane przez Kupującego, jeżeli po ich przekazaniu lub wskazaniu przez Sprzedawcę, Kupujący wprost lub poprzez czynności dorozumiane potwierdził wolę realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. W przypadku zawierania przez Sprzedawcę i Kupującego kolejnych umów sprzedaży, w szczególności składania przez Kupującego kolejnych zamówień, o ile Strony nie postanowią wyraźnie na piśmie, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży znajdą do takich umów i zamówień zastosowanie bez konieczności każdorazowego potwierdzania przez Kupującego akceptacji ich treści, przy czym Kupujący przyjmuje do świadomości, iż treść Ogólnych Warunków Sprzedaży może być poddawana jednostronnym modyfikacjom przez Sprzedawcę i do zawieranych umów lub składanych zamówień zastosowanie znajdować będą każdorazowo Ogólne Warunki w brzmieniu aktualnym i dostępnym na stronie www.kriosystem.com.pl na dzień odpowiednio zawarcia umowy lub złożenia zamówienia.

6. O ile Strony nie postanowią wyraźnie na piśmie inaczej, do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę i Kupującego nie będą miały zastosowania jakiekolwiek ogólne warunki umów lub inne podobne dokumenty Kupującego. Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają każdorazowo indywidualnych uzgodnień między Stronami potwierdzonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez osoby upoważnione do reprezentowania Stron. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami umowy uzgodnionymi przez Strony a niniejszymi OWS, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone umownie przez strony

7. Brak akceptacji niniejszych OWS przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do wstrzymania wydania i dostawy towaru do czasu ich akceptacji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego. Sprzedawca może wyznaczyć dodatkowy termin do akceptacji OWS, po bezskutecznym jego upływie Sprzedawca może odstąpić od umowy.

II. Umowy

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia złożonego w formie pisemnej wobec Sprzedawcy przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega, iż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia. Brak potwierdzenia zamówienia w tym terminie równoznaczny jest z odmową akceptacji zamówienia. W przypadku nie przyjęcia zamówienia umowa nie zostaje zawarta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania przyjęcia zamówienia w części, o czym poinformuje Kupującego w drodze pisemnej lub mailowej.

2. Zmiany warunków umowy są ważne wyłącznie pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.

III. Oferta

1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.

2. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za brak możliwości zastosowania lub wykorzystania towaru do celu zakładanego przez Kupującego, o ile takie przeznaczenie towaru nie wynika wprost z oficjalnych materiałów udostępnionych przez Sprzedawcę.

3. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Sprzedawcę o ich zmianie. Zawiadomienie o zmianie cen uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie wysłane poczta elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail lub pocztą poleconą na wskazany przez Kupującego adres pocztowy. Za adres podany do kontaktów uznaje się adres e-mail wykorzystywany przez Kupującego do kontaktów ze Sprzedawcą.

4. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

5. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 6 i pkt 7.

6. W przypadku, gdy pomiędzy datą złożenia zamówienia a datą dostawy nastąpi wzrost cen surowców bazowych do produkcji instalacji przekraczających 10% w stosunku do cen obowiązujących w dacie złożenia zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo ustalenia ostatecznej ceny towaru w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy na dzień dostawy.

7. Postanowienie pkt 6 znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy cena określona została w umowie zawartej przez Sprzedawcę z Kupującym, jeżeli pomiędzy datą podpisania umowy a datą dostawy nastąpi wzrost cen stali przekraczający 10% w stosunku do cen obowiązujących w dacie zawarcia umowy.

8. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. udzielane przez Sprzedawcę wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie wysokości rabatów, upustów, bonifikat itp., takie rabaty, upusty, bonifikaty itp. obowiązują po ich potwierdzeniu przez Kupującego. Niezależnie od potwierdzenia nowej wysokości rabatów, upustów, bonifikat itp. z chwilą doręczenia propozycji Kupującemu tracą moc wcześniej uzgodnione stawki.

IV. Zamówienia

1. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, nazwę towaru, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną ze Sprzedawcą formę i termin płatności i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Zamówienia nie zawierające wymaganych informacji lub złożone w nieprawidłowej formie mogą zostać pozostawione przez Sprzedawcę bez odpowiedzi i tym samym nie przyjęte do realizacji.

2. Zamówienia składane przez Kupującego nie mogą zawierać modyfikacji warunków oferty Sprzedawcy bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia i potwierdzenia ze Sprzedawcą , a w przypadku wprowadzenia takich modyfikacji bez uzgodnienia ze Sprzedawcą będą one uważane za nieskuteczne i niewiążące dla Sprzedawcy.

3. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. szt., jednostki długości).

4. Kupujący jest odpowiedzialny za to, aby dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako towar standardowy, który powinien być zgodny ze specyfikacjami Sprzedawcy. W tej sytuacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.

5. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do Protokołu Odbioru Końcowego lub dostarcza do 14 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

V. Reklamacje

1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, w momencie jego odbioru od instalatora, przewoźnika lub kuriera, a w przypadku odbioru własnego – w momencie odbioru z magazynu Sprzedawcy. Fakt niezgodności ilościowej lub występowania wad nieukrytych przesyłki musi zostać odnotowany odpowiednio na liście przewozowym i podpisany przez instalatora, kierowcę (kuriera) i osobę przejmującą dostarczony towar lub w dokumencie wydania towaru. W przypadku braku takiego wpisu na liście przewozowym (dokumencie wydania), reklamacje ilościowe i jakościowe oparte na twierdzeniach o niezgodności ilościowej lub o występowaniu wad nieukrytych nie będą rozpatrywane.

2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 1-go dnia od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.

3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ujawnienia się wad towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych.

4. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wydania mu towaru. W przypadku wad ukrytych, reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wykrycia wady, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty produkcji towaru, wskazanej na Certyfikatach, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych oraz specyfikacji Sprzedawcy.

5. Termin obowiązywania gwarancji i jej zakres określony jest każdorazowo w ofercie Sprzedającego. Termin liczony jest od daty realizacji produkcji wskazanej w Certyfikacie.

6. Reklamacje powinna zostać złożona na piśmie poczta poleconą lub pocztą elektroniczną (za potwierdzeniem otrzymania przez odbiorcę). Reklamacja złożona w innej formie będzie pozostawiana bez rozpoznania.

7. W treści reklamacji jakościowej należy zamieścić opis stwierdzonej wady oraz dokumentację zdjęciową, w tym zdjęcie etykiety reklamowanego produktu. W przypadku reklamacji nie zawierającej wskazanych wyżej danych, Sprzedawca wzywa do uzupełnienia zakreślając w tym celu dodatkowy termin. Termin na rozpoznanie reklamacji biegnie od daty uzupełnienia reklamacji przez Kupującego. W przypadku nie uzupełnienia reklamacji w określonym terminie reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

8. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie niezmienionej do dyspozycji Sprzedawcy przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedawcę.

9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania poddać towar regeneracji, wymienić towar na nowy – wolny od wad lub odebrać wadliwy produkt i zwrócić Kupującemu zapłaconą za wadliwy produkt cenę. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

10. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.

11. Sprzedawca może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub zmieniony przez Kupującego.

12. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.

13. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący zobowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie, zabrudzenie lub powstanie braków.

14. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

15. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego.

16. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody wynikowe i pośrednie zostaje wyłączona.

17. Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zakupu reklamowanego towaru.

18. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji.

20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. Odpowiedzialność na Sprzedawcy trwa do momentu podpisania przez Kupującego dokumentów przewozowych/Protokołu Odbioru Końcowego.

21. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności.

22. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.

23. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone przez Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w dokumentacji przekazanej Kupującemu.

24. Zwrot towarów następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedawcy oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia/akceptacji. Przesyłka zwrotna musi zostać odpowiednio zabezpieczona w czasie transportu. Szczegóły pakowania zostaną zawarte w powiadomieniu.

VI. Dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.

2. W braku odmiennych uzgodnień Stron dostawy realizowane są na warunkach FCA siedziba Kupującego lub jego magazyn (według INCOTERMS 2020). O ile strony wyraźnie nie uzgodnią inaczej, zamówienia obejmujące miejsca dostawy inne niż wskazane powyżej (dotyczy to w szczególności siedziby lub miejsc prowadzenia działalności przez kontrahentów Kupującego) nie będą realizowane. W przypadku gdy Kupujący zamierza dokonać odbioru towarów we własnym zakresie, należy wskazać taką okoliczność w zamówieniu.

3. Sprzedawca jest związany terminem dostawy jedynie wówczas, gdy jest on zgodny z obowiązującymi zasadami dostaw lub potwierdzi pisemnie inne warunki dostaw.

4. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca pomimo potwierdzenia terminu dostawy wskazanego w zamówieniu lub uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal – mimo pisemnego wezwania – nie zrealizuje dostawy.

5. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy tj. np. wstrzymanie dostaw lub nieterminowe dostawy surowców przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, uszkodzenie linii produkcyjnej, szkody transportowe, blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe, ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności, przemieszczania się, transportu wprowadzone aktami władzy publicznej itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania realizacji zamówienia.

6. W przypadku, gdy przewidywany czas trwania przeszkód opisywanych w pkt 5 przekracza 1 miesiąc, Sprzedawca zobowiązany jest o tym poinformować Kupującego. W takim wypadku zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca są uprawnieni do anulowania zamówienia lub umowy, z którego wynika zobowiązanie Sprzedawcy do realizacji dostawy, w zakresie w jakim jest ono dotknięte takimi przeszkodami.

7. W przypadku gdy Strony uzgodniły odbiór towaru przez Kupującego własnym transportem, odbioru należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych po powiadomieniu o dostępności towaru w magazynach Sprzedawcy. O planowanym terminie odbioru (z dokładnością +/- 3 godzin) towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem. Odbiór możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy magazynu (6.30-14.00). W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.

8. W przypadku, gdy dostawa towaru realizowana jest środkami transportu Sprzedawcy (lub jego dostawców), Kupujący musi zapewnić wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu.

9. W przypadku wydłużenia ustalonego terminu odbioru towaru Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania towaru w wysokości 0,1% do 2% wartości towaru, za każdy dzień przechowywania towaru.

10. W przypadku zmiany terminu wykonania usługi z winy Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi z reorganizacją w wysokości od 5% do 10% wartości usługi.

11. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.

12. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia limitów kredytowych przez Kupującego oraz innych jego działań na szkodę Sprzedawcy realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

13. Podczas realizowania dostaw, ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 10 %, a w przypadku terminowości plus/minus 48 godzin w stosunku do planowanej daty dostawy

VII. Przejście ryzyka

1. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty dostarczanego towaru spoczywa na Sprzedawcy łącznie z okresem transportu realizowanym przez spedytora lub przewoźnika na zlecenie Sprzedawcy.

2. W przypadku odbioru towaru przez Kupującego, ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty dostarczanego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu lub jego przewoźnikowi, na terenie zakładu Sprzedawcy.

3. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Kupującego dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.

VIII. Odszkodowanie

1. Sprzedawca zastrzega, iż roszczenia odszkodowawcze Kupującego dotyczące realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Sprzedawcy, są wykluczone.

2. Kupujący zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego użytkowania towarów. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego instrukcji użytkowania, jeżeli taka instrukcja została przekazana Kupującemu.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do wysokości ceny zakupionego towaru.

IX. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności.

2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie otrzymania towaru i faktury, chyba że zaznaczone zostaną odmienne warunki na fakturze.

3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo bez dodatkowych wezwań naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości oraz rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1-2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej, odsetek za opóźnienie i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w ust. 4, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich innych opłat i kosztów związanych z windykacją tej należności.

6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Sprzedawca ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, a następnie należności głównych najdawniej wymagalnych.

7. Kupującemu nie służy wobec Sprzedawcy prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

8. Gwarancje bankowe, kaucje, hipoteki, zastawy i weksle przyjmowane są wyłącznie w celach zabezpieczenia roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

9. Sprzedawca jest uprawniony uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Sprzedawcę lub przedstawienia zabezpieczenia zaakceptowanego przez Sprzedawcę.

10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedawcy o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji (w tym adresu e-mail oraz nr faksu, jeżeli zostały podane Sprzedawcy). Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

X. Siła wyższa

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zakłóceń w bieżącej działalności Sprzedawcy spowodowanych okolicznościami siły wyższej.

2. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od stron, nie dające się przewidzieć w dacie zawierania umowy/składania zamówienia, którym żadna ze Stron nie jest w stanie zapobiec, w szczególności nadzwyczajne zjawiska naturalne (trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, powodzie, pożary, trąby powietrzne itp.), epidemie, wojny, stany nadzwyczajne, ograniczenia administracyjne, strajki, lokauty, ograniczenia w dostawach prądu itp.

3. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o wystąpieniu po jego stronie okoliczności siły wyższej niezwłocznie.

4. W przypadku braku możliwości odbioru zamówionego towaru ze względu na wystąpienie siły wyższej po stronie Kupującego, należy niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o takiej okoliczności, nie później niż na 72 godzin przed planowanym terminem wysyłki towaru (w przypadku transportu po stronie Sprzedawcy). Spóźnione zgłoszenie uznaje się za bezskuteczne, zaś Kupujący niezależnie od wystąpienia okoliczności siły wyższej zobowiązany będzie do odbioru towaru, a w sytuacji braku możliwości odbioru – towar zostanie złożony na przechowanie w magazynie (własnym lub podmiotu trzeciego), a Kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów transportu oraz magazynowania.

5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę powiadomienia o braku możliwości odbioru towaru ze względu na okoliczności siły wyższej z wymaganym wyprzedzeniem, Sprzedawca wstrzymuje dostawę zamówionych towarów do czasu ustania takich okoliczności. W takim wypadku Sprzedawca potwierdza mailowo Odbiorcy datę udostępnienia zamówionego towaru do odbioru (wysyłki) i przekazania towaru na magazyn.

6. Odpowiednio z dniem nadania (w przypadkach opisanych w pkt 4 zdanie drugie) lub udostępnienia zamówionego towaru do odbioru/wysyłki (w przypadkach opisanych w pkt 5) dostawę uważa się za zrealizowaną, a Sprzedawca będzie uprawniony do wystawienia faktury obejmującej cenę towaru. Towar pozostaje do odbioru przez Kupującego lub wysyłki pod wskazany przez niego adres, po uprzednim uzgodnieniu nowego terminu odbioru/wysyłki. Koszt przechowania towarów przez czas trwania siły wyższej pokrywa Sprzedawca.

7. W przypadku zakłóceń w bieżącej działalności Sprzedawcy spowodowanych okolicznościami siły wyższej o przewidywanym czasie trwania przekraczającym 1 miesiąc, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o takiej okoliczności Kupującego. W takim wypadku zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca są uprawnieni do anulowania zamówienia lub umowy, z którego wynika zobowiązanie Sprzedawcy do realizacji dostawy, w zakresie w jakim jest ono dotknięte takimi przeszkodami.

XI. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 27.06.2024 r.

2. Niniejsze OWS mają zastosowanie również do zamówień składanych po dacie wskazanej w pkt 1 na podstawie pisemnych umów dotyczących sprzedaży (w tym umów ramowych) zawartych przez Sprzedawcę przed dniem wskazanym w pkt. 1, pod warunkiem dokonania akceptacji przez Kupującego OWS.

3. Ilekroć w niniejszych OWS przewiduje się w odniesieniu do oświadczeń, powiadomień, zamówień itp. zachowania formy pisemnej, uznaje się za dopuszczalne i wystarczające dokonanie takich czynności w formie korespondencji drogą elektroniczną.

4. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie.

5. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

6. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Dostawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

7. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS, w tym wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

8. Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia.

9. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). w szczególności ma on prawo dostępu do treści własnych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.